Co należy wiedzieć o likwidacji polisolokaty?

Około osiem-dziesięć lat temu, na mniejszą skalę także i dzisiaj, wiele ludzi otwierało i wciąż otwiera polisolokaty. Produkt ten w swojej ofercie miały lub mają banki (np. Deutsche Bank, Getin Bank), towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Allianz, Axa i wiele innych) oraz pośrednicy finansowi (Open Finance). Ze względu na to, iż posiadanie polisolokaty związane jest z różnego typu opłatami: wstępną, za zarządzanie środkami, likwidacyjną, a brak gwarancji wypłaty wkładu po zakończeniu umowy, wzrasta ilość postępowań dotyczących odzyskiwania pieniędzy i kosztów likwidacyjnych z polisolokat.

Likwidacja polisolokaty – jakie mogą być następstwa?

Polisolokata – w znacznym skrócie i zgodnie z najprostszą definicją – to połączenie ubezpieczenia na życie i dożycie z lokatą oszczędnościowo-inwestycyjną. W polisolokacie podział wpłat jest niesymetryczny – przeważająca ich część przekazana zostaje na inwestycje o zwiększonym ryzyku. Zapisy w umowie, która wiąże klienta z bankiem czy ubezpieczycielem są zazwyczaj niekorzystne. W razie niepowodzenia inwestycji, opłatami zostaje obarczona wyłącznie jedna strona, czyli klient.
Wpłaty na polisolokatę trzeba wnosić z częstotliwością określoną w umowie, na przykład co 30 dni, 3 miesiące, pół roku lub rok. Popularną praktyką instytucji oferujących polisolokaty jest zasada, że w przypadku braku wpłaty, np. przez okres trzech miesięcy pod rząd, polisolokata jest likwidowana, a klient dostaje niewielki ułamek z funduszu, jaki dotychczas zdołał zgromadzić.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Okres obowiązywania umowy o polisolokatę to od kilku do nawet kilkudziesięciu lat, toteż niejednokrotnie właściciele polisolokaty decydują się na jej zlikwidowanie przed upływem jej trwania. Po podjęciu tej decyzji od posiadacza jest pobierana opłata likwidacyjna – może ona sięgać nawet kwoty równej środków uzbieranych do tej pory na polisolokacie. W przypadkach likwidacji polisolokaty warto zatem skorzystać z profesjonalnej pomocy – na rynku usług prawniczych funkcjonują kancelarie doświadczone w prowadzeniu postępowań, dotyczących odzyskiwania pieniędzy z polisolokat i likwidacji polisolokat.